Pepper

Terms of Use

Terms of use
Welcome to the Pepper app. By accessing or using the Pepper mobile app, you agree to be bound by these terms of use (this "Agreement"). If you would like to create a Pepper app account and use the service, please read the terms described here carefully.

Witamy w aplikacji Pepper. Uzyskując dostęp do aplikacji mobilnej Pepper lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania (niniejsza „Umowa”). Jeśli chcesz utworzyć konto aplikacji Pepper i korzystać z usługi, przeczytaj uważnie opisane tutaj warunki.

By accessing or using our services, you agree that you are at least 18 years of age. You understand and agree to these terms. To use this service, you must abide by the following terms: If you use an email platform to sign up for an account, you must have a valid email address. It is your responsibility to keep your account secure and to ensure that unauthorized people cannot access your account. If you do not agree to these terms, please do not use this service.

Korzystając z naszych usług lub korzystając z nich, zgadzasz się, że masz co najmniej 18 lat. Rozumiesz i akceptujesz te warunki. Aby skorzystać z tej usługi, musisz przestrzegać następujących warunków: Jeśli korzystasz z platformy e-mail, aby założyć konto, musisz mieć prawidłowy adres e-mail. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa konta i zapewnienie, że nieupoważnione osoby nie będą miały dostępu do Twojego konta. Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki, nie korzystaj z tej usługi.

We will protect your privacy. Your privacy is very important to us. Please read our privacy policy carefully. Our privacy policy details how we collect, use and disclose your information.

Będziemy chronić Twoją prywatność. Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Przeczytaj uważnie naszą politykę prywatności. Nasza polityka prywatności szczegółowo opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy twoje dane.

Change of terms or service
We can amend the terms at any time. If we do so, we will notify you by posting revised terms on our website or other communications. Each time we modify the Terms, you must review the Terms, because if you continue to use the Services after posting the revised terms on our Site, you agree to be bound by the revised Terms. If you do not agree to be bound by the revised terms, you will no longer be able to use the service.

Zmiana warunków lub usługi
Możemy zmienić warunki w dowolnym momencie. Jeśli to zrobimy, powiadomimy Cię, publikując zmienione warunki na naszej stronie internetowej lub w inny sposób. Za każdym razem, gdy modyfikujemy Warunki, musisz je przejrzeć, ponieważ jeśli nadal będziesz korzystać z Usług po opublikowaniu zmienionych warunków w naszej Witrynie, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na związanie zmienionymi warunkami, nie będziesz już mógł korzystać z usługi.

Content and content rights
In this section, “content” means text, images, video, audio and information or other materials that are published, generated, provided or otherwise made available through the Service; “User Content” means the account holder provided through the Service (including anything you provide). Therefore, content includes, but is not limited to, user content.

Treść i prawa do treści
W tej sekcji „treść” oznacza tekst, obrazy, wideo, audio i informacje lub inne materiały, które są publikowane, generowane, udostępniane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usługi; „Treść użytkownika” oznacza właściciela konta udostępnianego za pośrednictwem Usługi (w tym wszystko, co podasz). W związku z tym treść obejmuje między innymi treść użytkownika.

You must comply with all applicable laws and regulations regarding the use of the Service, including all content that you post through the Service. You agree that the Pepper App may access, retain and disclose your account information and content, such as: compliance with legal requirements; enforcement of this Agreement; response to any content infringement of third party rights claims; response to your customer service request or your permission in the future Use it in the service; or protect the rights, property or personal safety of the Pepper app or anyone else. This Service reserves the right to investigate and take any legal action against anyone who violates these Terms, including improper communication of the cancellation of the Service and termination or suspension of such violation.

Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących korzystania z Usługi, w tym wszystkich treści publikowanych za pośrednictwem Usługi. Zgadzasz się, że aplikacja Pepper może uzyskiwać dostęp, przechowywać i ujawniać informacje o Twoim koncie i treści, takie jak: zgodność z wymogami prawnymi; egzekwowanie niniejszej Umowy; odpowiedź na wszelkie naruszenia praw dotyczących roszczeń osób trzecich; odpowiedź na żądanie obsługi klienta lub Twoją zgodę w przyszłości Użyj go w serwisie lub chroń prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste aplikacji Pepper lub kogokolwiek innego. Serwis zastrzega sobie prawo do zbadania i podjęcia wszelkich działań prawnych przeciwko każdemu, kto naruszy niniejsze Warunki, w tym do niewłaściwej komunikacji o anulowaniu Usługi oraz zakończeniu lub zawieszeniu takiego naruszenia.

Content ownership and responsibility
The Pepper App does not claim any ownership of any Content you provide through the Service, and nothing in these Terms shall be deemed to limit any right to use and use User Content. In accordance with the above, the Pepper application and its licensors own all rights, title and interest in the Services and Content, including all related intellectual property rights. You acknowledge that the Services and Content are protected by copyright, trademark and other laws of any country. You agree not to remove, alter or hide any copyrights, trademarks, service marks or other proprietary notices contained or affiliated with the Services or Content. You are only responsible for posting, uploading, posting, linking, transmitting, recording, displaying or otherwise providing content and information (hereinafter referred to as "Publishing") or transmitting it to other users (including SMS, chat), video (including streaming media). )) video), photo or personal data text, whether public or private (collectively "content"), you may not post or transmit any other user to any other user (internal or external to the service), any offensive, Inaccurate, incomplete, insulting, obscene, defamatory, threatening, intimidating, harassing, racial or illegal. Material or any other user. Materials that infringe or violate the rights of others (including intellectual property rights, privacy rights, and disclosure rights). You represent and warrant that all information submitted by you when you created your account is accurate and truthful, and that you will promptly update any information you provide that will become inaccurate, incomplete, misleading or incorrect, and that you Have the right to publish the content of the service and grant the following permissions.

Request funds or other means of fraud from other users of the Service; involve the dissemination of "spam", "chain mail" or unsolicited bulk mail or "spam"; disseminate false or misleading information or other offensive Illegal activity or conduct; promotion of illegal or unauthorized copies of other copyrighted works. For example, providing pirated computer programs or links, providing information to circumvent copyright protection devices installed by manufacturers, or providing pirated images, audio or video or pirated images, links to audio or video files; unauthorized inclusion of other people's videos, audio photos or Image (if the minor is the legal guardian of the minor); contains pages that restrict access or password restricted access or hidden pages or images (do not link to images of other accessible pages); provide sexual, violent or other illegal use of the body Materials, or access to personal information. Provide guidance to people under the age of 18 about illegal activities, such as making or buying illegal weapons or infringing on the privacy of others, or providing, transmitting, or manufacturing computer viruses; including diseases, poisons, time bombs, Trojan horses, worms, or Naming of other harmful or destructive code, component or device; pretending or otherwise distorting the relationship, contact or contact with any person or entity; providing you with information or data, contracts or trust relationships (eg internal information, proprietary information) And confidential information); interfere with the normal flow of conversation, making the screen "scroll" faster than other users' forms, or having the ability to interact with other users in real time; negatively obtaining passwords or personally identifying other users for commercial or illegal purposes Information, or transfer of personal information of others without the permission of others; promote or promote commercial activities and / or sales without our prior written consent.

Własność treści i odpowiedzialność
Aplikacja Pepper nie rości sobie prawa własności do Treści, które udostępniasz za pośrednictwem Usługi, i żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uznawane za ograniczenie jakiegokolwiek prawa do używania i używania Treści użytkownika. Zgodnie z powyższym aplikacja Pepper i jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów w Usługach i Treściach, w tym wszystkich powiązanych praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi i Treść są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami prawa dowolnego kraju. Użytkownik zgadza się nie usuwać, zmieniać ani ukrywać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych informacji o prawach własności zawartych lub powiązanych z Usługami lub Treścią. Ponosisz odpowiedzialność tylko za publikowanie, przesyłanie, publikowanie, łączenie, przesyłanie, nagrywanie, wyświetlanie lub w inny sposób dostarczanie treści i informacji (zwanych dalej „publikowaniem”) lub przekazywanie ich innym użytkownikom (w tym wiadomości SMS, czat), wideo (w tym media strumieniowe). )) wideo), zdjęć lub tekstu danych osobowych, publicznych lub prywatnych (łącznie „treści”), nie możesz publikować ani przekazywać żadnego innego użytkownika innemu użytkownikowi (wewnętrznemu lub zewnętrznemu w stosunku do usługi), obraźliwe, Niedokładne, niepełne, obraźliwe, obsceniczne, zniesławiające, grożące, zastraszające, nękające, rasowe lub nielegalne. Materiał lub jakikolwiek inny użytkownik. Materiały, które naruszają lub naruszają prawa innych osób (w tym prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności i prawa do ujawnienia). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje przekazane przez niego podczas tworzenia konta są dokładne i zgodne z prawdą oraz że niezwłocznie zaktualizuje wszelkie podane informacje, które staną się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieprawidłowe, oraz że Masz prawo opublikować treść usługi i udzielić następujących uprawnień.

Żądać funduszy lub innych środków oszustwa od innych użytkowników Serwisu; obejmować rozpowszechnianie „spamu”, „kolczugi” lub niezamówionej poczty masowej lub „spamu”; rozpowszechniać fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje lub inne obraźliwe treści Nielegalna działalność lub zachowanie; promocja nielegalnych lub nieautoryzowanych kopii innych dzieł chronionych prawem autorskim. Na przykład dostarczanie pirackich programów komputerowych lub linków, dostarczanie informacji w celu obejścia urządzeń chronionych prawem autorskim zainstalowanych przez producentów lub dostarczanie pirackich obrazów, audio lub wideo lub pirackich obrazów, linki do plików audio lub wideo; nieautoryzowane dołączanie filmów, zdjęć dźwiękowych lub Obraz (jeśli małoletni jest prawnym opiekunem małoletniego); zawiera strony, które ograniczają dostęp lub dostęp ograniczony hasłem, lub ukryte strony lub obrazy (nie łączą się z obrazami innych dostępnych stron); zapewniają seksualne, przemoc lub inne nielegalne wykorzystanie ciała Materiały lub dostęp do danych osobowych. Udzielać wskazówek osobom poniżej 18 roku życia na temat nielegalnych działań, takich jak wytwarzanie lub kupowanie nielegalnej broni lub naruszanie prywatności innych osób, lub dostarczanie, przekazywanie lub produkcja wirusów komputerowych; w tym chorób, trucizn, bomb czasowych, koni trojańskich, robaków lub Nazewnictwo innego szkodliwego lub niszczącego kodu, komponentu lub urządzenia; udawanie lub zakłócanie relacji, kontakt lub kontakt z dowolną osobą lub podmiotem; dostarczanie informacji lub danych, umów lub relacji zaufania (np. Informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone) I poufne informacje); zakłócać normalny przebieg konwersacji, sprawiając, że ekran „przewija się” szybciej niż formularze innych użytkowników lub mieć możliwość interakcji z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym; negatywnie uzyskując hasła lub identyfikując innych użytkowników w celach komercyjnych lub nielegalnych Informacje lub przekazywanie danych osobowych innych osób bez ich zgody; promowanie lub promowanie działalności handlowej i / lub sprzedaży bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Content permissions granted by the Pepper app
Under these terms, the Pepper app grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, disallowed license that allows you to download, view, copy, display, and print content for personal and non-commercial purposes. Each user is responsible for any content or information posted or transmitted on the Service, and the Pepper Application is not responsible for any content submitted by any user or for any information transmitted by the User. You may not provide any material or information in the Service that infringes any person or entity's copyrights, trademarks, patents, trade secrets, privacy, publicity or other rights or disguise as any other person. The Pepper app is not responsible for monitoring inappropriate or illegal content or behavior of the service, nor is it obligated to monitor the player's content. When the Pepper app understands any player content, it has the right to edit it itself and refuse to publish or delete any player content. When you use the Service, the Pepper application may monitor and/or record your use of the Service and/or Communications as you play the Services, and you hereby irrevocably consent to such monitoring and recording.

User content permissions you have granted
You are solely responsible for all user content. You represent and warrant that you own all User Content or that you have all the rights necessary to grant us User Content Licenses under this Terms. You also represent and warrant that the use and provision of your User Content, User Content may not be provided through the Services, or infringe the intellectual property, disclosure or privacy rights or any other rights of third parties, or use your Services through the Services, or R Through the service. User Content is subject to any applicable laws or regulations. You can remove it by specifically deleting the user content in the configuration file. However, in some cases, some of your user content may not be completely removed, and a copy of your user content may continue to exist in the service. We are not responsible for deleting or deleting (or not deleting) any of your user content.

Disclosure to protect victims of abuse
Notwithstanding any other provision of these Terms, the Pop Application reserves the right to disclose any information you submit to the Service if it believes that the information is suspicious or reasonably suspected to be relevant to the victim of any form of abuse. Abuse includes but is not limited to abuse or violence. Information may be disclosed by the Pepper Authorities to the agency handling such disclosures. The authorities may include, but are not limited to, law enforcement agencies, child protection agencies or court officials. You hereby acknowledge and agree to allow the Pepper App to make such disclosures.

Uprawnienia do treści przyznane przez aplikację Pepper
Zgodnie z tymi warunkami aplikacja Pepper udziela ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niedozwolonej licencji, która umożliwia pobieranie, przeglądanie, kopiowanie, wyświetlanie i drukowanie treści do celów osobistych i niekomercyjnych. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści lub informacje zamieszczane lub przesyłane w Serwisie, a Aplikacja Pepper nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez dowolnego użytkownika ani za jakiekolwiek informacje przekazywane przez Użytkownika. Nie możesz udostępniać żadnych materiałów lub informacji w Serwisie, które naruszają prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, tajemnice handlowe, prywatność, reklamę lub inne prawa lub przebranie, jak każda inna osoba. Aplikacja Pepper nie jest odpowiedzialna za monitorowanie nieodpowiednich lub nielegalnych treści lub zachowania serwisu, ani nie jest zobowiązana do monitorowania zawartości odtwarzacza. Gdy aplikacja Pepper rozpozna zawartość odtwarzacza, ma prawo do jej edycji i odmowy publikacji lub usunięcia zawartości odtwarzacza. Podczas korzystania z Usługi aplikacja Pepper może monitorować i / lub rejestrować korzystanie z Usługi i / lub Komunikacji podczas korzystania z Usług, a użytkownik niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na takie monitorowanie i nagrywanie.

Przyznane uprawnienia użytkownika dotyczące treści
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą treść użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem całej Treści użytkownika lub że posiada wszelkie prawa niezbędne do udzielenia nam licencji na treść użytkownika na podstawie niniejszych Warunków. Użytkownik oświadcza również i gwarantuje, że wykorzystanie i dostarczanie Treści użytkownika, Treści użytkownika nie może być dostarczane za pośrednictwem Usług lub naruszać własności intelektualnej, ujawnienia lub praw do prywatności lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich, ani korzystać z Usług za pośrednictwem Usług lub R Za pośrednictwem usługi. Treści użytkownika podlegają wszelkim obowiązującym przepisom ustawowym i wykonawczym. Możesz go usunąć, usuwając zawartość użytkownika z pliku konfiguracyjnego. Jednak w niektórych przypadkach niektóre treści użytkownika mogą nie zostać całkowicie usunięte, a kopia treści użytkownika może nadal istnieć w serwisie. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie lub usunięcie (lub nie usunięcie) żadnej zawartości użytkownika.

Ujawnienie w celu ochrony ofiar przemocy
Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych Warunków, Pop Aplikacja zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji przesyłanych do Usługi, jeśli uważa, że ​​informacje są podejrzane lub można podejrzewać, że są istotne dla ofiary jakiejkolwiek formy nadużycia. Nadużycie obejmuje między innymi nadużycie lub przemoc. Informacje mogą być ujawniane przez władze pieprzowe agencji zajmującej się takimi ujawnieniami. Władze mogą obejmować między innymi organy ścigania, agencje ochrony dzieci lub urzędników sądowych. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się na zezwolenie aplikacji Pepper na dokonywanie takich ujawnień.

Pepper application execution rights
While we are not obligated to monitor access to or use of the Services or Content, or to review or edit any Content, we reserve the right to do so, including but not limited to operational services, to ensure compliance with these or applicable laws or other legal requirements. We reserve the right to remove or prohibit access to any content at any time without notice, including but not limited to these terms, provided that we make any content that is offensive or infringing. We have the right to investigate violations of these regulations or affecting services. We can also negotiate and cooperate with law enforcement agencies to prosecute illegal users.

Feedback
You acknowledge and agree that any feedback, comments or suggestions you may provide about the Services ("Feedback") will be the exclusive property of the Pepper App. You hereby irrevocably transfer all of your rights, title and interest to us. All feedback. You agree that the Pepper App may be used, sold, disclosed, and otherwise used for feedback in any manner, for any purpose, without limitation or compensation, unless otherwise required by law.

dispute
You are responsible for interacting with other participants and any other party's services through the Service and/or Pepper App Service. Pepper Applications reserves the right to participate in these disputes in any way, but is not obligated. As a condition of using the Service, you may issue claims, claims and damages (actual and follow-up) for the Pepper application (and any disputes between you and one or more service providers working with Pepper's application shareholders), The partner owns any association, subsidiary, director, and closes ICER, subsidiaries, employees, agents, suppliers, licensees, distributors). Any kind and nature, known and unknown, suspicious and unpredictable, open and undisclosed.

Prawa wykonywania aplikacji Pepper
Chociaż nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania dostępu do Usług lub Treści lub korzystania z nich, ani do przeglądania lub edytowania Treści, zastrzegamy sobie prawo do tego, w tym między innymi do usług operacyjnych, w celu zapewnienia zgodności z tymi lub obowiązującymi przepisami prawa lub innymi wymogami prawnymi. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zakazania dostępu do dowolnej treści w dowolnym momencie bez uprzedzenia, w tym między innymi niniejszych warunków, pod warunkiem, że wszelkie treści będą obraźliwe lub naruszają prawo. Mamy prawo badać naruszenia tych przepisów lub wpływać na usługi. Możemy również negocjować i współpracować z organami ścigania w celu ścigania nielegalnych użytkowników.

Informacje zwrotne
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie opinie, komentarze lub sugestie dotyczące Usług („Informacje zwrotne”) będą wyłączną własnością aplikacji Pepper. Niniejszym nieodwołalnie przekazujesz nam wszystkie swoje prawa, tytuł i odsetki. Wszystkie opinie. Zgadzasz się, że z aplikacji Pepper można korzystać, sprzedawać, ujawniać i w inny sposób wykorzystywać informacje zwrotne w jakikolwiek sposób, w dowolnym celu, bez ograniczeń lub rekompensaty, chyba że prawo stanowi inaczej.

Spór
Jesteś odpowiedzialny za interakcję z innymi uczestnikami i usługami innych podmiotów za pośrednictwem Usługi i / lub Usługi aplikacji Pepper. Pepper Applications zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w tych sporach w jakikolwiek sposób, ale nie jest to obowiązkowe. Jako warunek korzystania z Usługi możesz zgłaszać roszczenia, roszczenia i szkody (faktyczne i uzupełniające) w związku z aplikacją Pepper (oraz wszelkie spory między Tobą a jednym lub większą liczbą dostawców usług współpracujących z akcjonariuszami aplikacji Pepper), Partner jest właścicielem dowolnego stowarzyszenia, spółki zależnej, dyrektora i zamyka ICER, spółki zależne, pracowników, agentów, dostawców, licencjodawców, dystrybutorów). Każdy rodzaj i natura, znane i nieznane, podejrzane i nieprzewidywalne, otwarte i nieujawnione.

Constrained arbitration
Any disputes or claims arising out of or relating to these Terms shall be resolved by binding arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association. Any such dispute or claim shall be arbitrated separately and shall not be combined with any claim or dispute of any other party in the arbitration. The arbitration shall be conducted in Vietnam and the judgment of the arbitral award may enter any court of competent jurisdiction. Before the completion of the arbitration, you or the Pepper app may seek any temporary or preliminary relief from the court of competent jurisdiction to protect the rights or property of you or the Sweete application.

In-app purchase
The Pepper app can provide additional products and services from time to time through the App Store, Google Play, or other application platforms ("Purchasing Applications"). If you choose to make an in-app purchase, you will be prompted to enter the account details of the mobile platform you are using, and your IAP account will charge you based on the in-app purchase and the terms that apply to your IAP account. General terms of in-app purchases. If you automatically purchase a recurring subscription through in-app purchases, your IAP account will be cancelled according to the platform terms until you cancel your subscription. If it's a phone call, please refer to the application platform terms that apply to your purchase. If you automatically purchase a regular subscription through in-app purchases, your IAP account will continue to pay for the subscription until you cancel your subscription. After your initial subscription commitment period and after any subsequent subscription period, your subscription will automatically continue at the same time period as agreed at the time of the subscription. If you do not want to automatically renew your subscription, or if you want to change or terminate your subscription, you will need to log in to your IAP account and unsubscribe according to the instructions, even if you have deleted our account or have removed the Pepper app from your device. Deleting an account on the Pepper app or removing the Pepper app from your device will not cancel your subscription; the Pepper app will retain all funds charged to your IAP account until you cancel your subscription through the IAP account. You can cancel your subscription at any time before midnight on the third business day after the subscription date, without penalty or liability. If you subscribe to an Apple ID, the refund will be processed by Apple instead of the Pepper app.

guarantee
You agree to provide security and compensation to the Pepper App, its subsidiaries, affiliates, independent contractors, service providers and consultants and their respective directors, employees and agents to prevent or be related to your use of the Services. Any claim, damage, cost, liability and expense; you may serve or otherwise violate your terms and / or any other pepper application terms, policies or agreements, and you infringe any other person's rights, or your service related actions .

force majeure
The Pepper application is not responsible for any delay or failure, except for its reasonable control, including but not limited to God's actions, war, terrorism, riots, embargoes, civil or military authorities, fires, floods, accidents, networks. basis. Shortage of facilities, strikes or transportation facilities, fuel, energy, labor or materials. If any provision of these Terms is declared to be invalid or invalid or unenforceable in whole or in part, the other terms of the Terms and other affected terms will continue to apply; however, courts of competent jurisdiction may modify these Terms to the extent necessary. Make it valid and enforceable terms and meet the intent of both parties.

Exemptions and conflicts
The Pepper App may not waive any of the rights or provisions of these Terms. Because it is related to the Service, there is a conflict between these Terms and any other terms or policies to which this Terms apply.

termination
Notwithstanding any of the foregoing, the Pepper App reserves the right to terminate your use of the Service and to prevent or prevent your access to and use of the Service without notice.


Ograniczony arbitraż
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub odnoszące się do nich będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Wszelkie takie spory lub roszczenia będą rozstrzygane osobno i nie będą łączone z żadnymi roszczeniami lub sporami innych stron w arbitrażu. Arbitraż będzie prowadzony w Wietnamie, a orzeczenie arbitrażowe może wejść do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Przed zakończeniem arbitrażu użytkownik lub aplikacja Pepper mogą ubiegać się o tymczasowe lub wstępne zwolnienie przed sądem właściwej jurysdykcji w celu ochrony praw lub własności użytkownika lub aplikacji Sweete.

Zakup w aplikacji
Aplikacja Pepper może od czasu do czasu dostarczać dodatkowe produkty i usługi za pośrednictwem App Store, Google Play lub innych platform aplikacji („Kupowanie aplikacji”). Jeśli zdecydujesz się na zakup w aplikacji, zostaniesz poproszony o podanie danych konta platformy mobilnej, której używasz, a Twoje konto IAP obciąży Cię opłatą na podstawie zakupu w aplikacji i warunków, które dotyczą twojego konta IAP. Ogólne warunki zakupów w aplikacji. Jeśli automatycznie kupisz subskrypcję cykliczną za pomocą zakupów w aplikacji, Twoje konto IAP zostanie anulowane zgodnie z warunkami platformy, dopóki subskrypcja nie zostanie anulowana. Jeśli jest to rozmowa telefoniczna, zapoznaj się z warunkami platformy aplikacji, które dotyczą Twojego zakupu. Jeśli automatycznie kupisz zwykłą subskrypcję poprzez zakupy w aplikacji, twoje konto IAP będzie nadal płacić za subskrypcję, dopóki jej nie anulujesz. Po początkowym okresie zobowiązania subskrypcyjnego i po każdym kolejnym okresie subskrypcji subskrypcja będzie automatycznie kontynuowana w tym samym okresie, co uzgodniono w momencie subskrypcji. Jeśli nie chcesz automatycznie odnawiać subskrypcji lub chcesz ją zmienić lub zakończyć, musisz zalogować się na swoje konto IAP i anulować subskrypcję zgodnie z instrukcjami, nawet jeśli usunąłeś nasze konto lub usunąłeś aplikację Pepper z urządzenia. Usunięcie konta w aplikacji Pepper lub usunięcie aplikacji Pepper z urządzenia nie spowoduje anulowania subskrypcji; aplikacja Pepper zachowa wszystkie środki naliczone na koncie IAP do momentu anulowania subskrypcji za pośrednictwem konta IAP. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie przed północą trzeciego dnia roboczego po dacie subskrypcji, bez żadnych kar ani odpowiedzialności. Jeśli subskrybujesz identyfikator Apple ID, zwrot pieniędzy zostanie przetworzony przez Apple zamiast aplikacji Pepper.

Gwarancja
Zgadzasz się zapewnić bezpieczeństwo i wynagrodzenie dla aplikacji Pepper, jej spółek zależnych, stowarzyszonych, niezależnych kontrahentów, usługodawców i konsultantów oraz ich odpowiednich dyrektorów, pracowników i agentów, aby zapobiec korzystaniu z Usług lub być z nimi powiązanym. Wszelkie roszczenia, szkody, koszty, odpowiedzialność i koszty; możesz udostępniać lub w inny sposób naruszać swoje warunki i / lub wszelkie inne warunki, zasady lub umowy dotyczące aplikacji pieprzowych, a także naruszać prawa innych osób lub działania związane z usługami .

Siła wyższa
Aplikacja Pepper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia, z wyjątkiem jej uzasadnionej kontroli, w tym między innymi działań Boga, wojny, terroryzmu, zamieszek, embarg, władz cywilnych lub wojskowych, pożarów, powodzi, wypadków, sieci. Fundacja Niedobór obiektów, strajków lub środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, pozostałe warunki Warunków i inne warunki, których to dotyczy, będą nadal obowiązywać; jednak sądy właściwej jurysdykcji mogą modyfikować niniejsze Warunki w niezbędnym zakresie. Uczyń go ważnymi i możliwymi do wyegzekwowania warunkami i spełnij intencje obu stron.

Zwolnienia i konflikty
Aplikacja Pepper nie może zrzec się żadnych praw ani postanowień niniejszych Warunków. Ponieważ jest on związany z Usługą, istnieje konflikt między niniejszymi Warunkami a wszelkimi innymi warunkami lub zasadami, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki.

Wypowiedzenie
Niezależnie od któregokolwiek z powyższych, Pepper App zastrzega sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi oraz zapobiegania lub uniemożliwienia dostępu do Usługi i korzystania z niej bez uprzedzenia.