Pepper

Privacy Policy

Privacy policy
Welcome to the Pepper app! The following is the privacy policy of the Pepper app. Pepper and its new version ("Pepper App", "we", "we" or "our") are included in our Terms of Use. In this Privacy Policy, we refer to our products and services as "services."
Read to learn more about our data processing practices. By using this service, you agree to the terms of this Privacy Policy. If you do not agree to the terms of this Privacy Policy, please do not use this service.

Witamy w aplikacji Pepper! Poniżej znajduje się polityka prywatności aplikacji Pepper. Firma Pepper i jej nowa wersja („Aplikacja Pepper”, „my”, „my” lub „nasz”) są uwzględnione w naszych Warunkach użytkowania. W niniejszej Polityce prywatności nazywamy nasze produkty i usługi „usługami”.
Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych praktykach przetwarzania danych. Korzystając z tej usługi, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie korzystaj z tej usługi.

User age limit
Our app does not apply to minors under the age of 18. As part of the service, we do not knowingly collect personally identifiable information under the age of 18. If we find that we have inadvertently received personally identifiable information from users under the age of 18, we will remove this information from our records as part of our service.

Limit wieku użytkownika
Nasza aplikacja nie dotyczy nieletnich w wieku poniżej 18 lat. W ramach usługi nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli stwierdzimy, że przypadkowo otrzymaliśmy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, usuniemy te informacje z naszej dokumentacji w ramach naszej usługi.

You interact with our social apps through software and services. The purpose of social networking is to: (i) improve the services of our app; (ii) provide you with personalized content, including through matching users, and possibly interest-based advertising.

Korzystasz z naszych aplikacji społecznościowych za pośrednictwem oprogramowania i usług. Celem sieci społecznościowych jest: (i) poprawa usług naszej aplikacji; (ii) dostarczanie spersonalizowanych treści, w tym poprzez dopasowywanie użytkowników i ewentualnie reklamy oparte na zainteresowaniach.

We will protect the security of your information.
Protecting user privacy and personal information is an important part of the Pepper app. We will do our utmost to ensure the privacy of all personal information you provide to us.
Access to personal information is limited to Pepper application employees, contractors, agents, and third-party service providers. These people need to understand user information to provide, operate, develop, maintain, support, or improve services. The Pepper application uses password protection, access logs, and system monitoring to protect the confidentiality and security of all member information.
We will do our best, but we cannot guarantee that your information will not be collected by others.

Będziemy chronić bezpieczeństwo twoich informacji.
Ochrona prywatności użytkowników i danych osobowych jest ważną częścią aplikacji Pepper. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić prywatność wszystkich danych osobowych, które nam przekazujesz.
Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do pracowników aplikacji Pepper, kontrahentów, agentów i zewnętrznych dostawców usług. Osoby te muszą zrozumieć informacje o użytkowniku, aby świadczyć, obsługiwać, rozwijać, utrzymywać, wspierać lub ulepszać usługi. Aplikacja Pepper używa ochrony hasłem, dzienników dostępu i monitorowania systemu w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa wszystkich informacji członkowskich.
Dołożymy wszelkich starań, ale nie możemy zagwarantować, że Twoje informacje nie będą gromadzone przez innych.

What information is collected
When you install and register the Pepper app on your device, we collect personally identifiable information about you during your use. But this is optional, only nicknames, ages, and avatars are required.
The Pepper app allows you to share text messages, photos, screenshots, videos and other communications with other users in the Pepper app. If you choose to do this, your information, photos, screenshots, videos and other communications will be stored on our servers.
In addition, if you choose to send messages to other Pepper app users, we may also log. You can decide to send a text message, photo, screenshot, video or other communication in the Pepper app. By choosing to share this information, you should be aware that you may no longer control how you use and disclose information (in part depending on your behavior or the behavior of others who share information with you). The Pepper app is not responsible for the use or misuse of any information you send.

The Pepper app also collects and collects user content (such as photos, screenshots, comments, and other materials) that you create on the service. Your photos can be taken by other users on the Pepper app, and if they use the capture features provided by the Pepper app, they can be stored and used for Pepper apps and third-party services. You can change the sharing options of third parties in the Pepper app settings. If you do not agree to all the terms of this Privacy Policy, please do not use this service. In this case, we will transfer your information directly and securely to third-party vendors or merchants who will collect this information in order to process and complete your purchase. The Pepper app does not process or store your payment information. However, we may store additional information about your purchases in the Service, which may include business name, transaction date, time and amount, and other behavioral information. If the service crashes or hangs, we also collect error reporting information so that we can investigate the error and improve the stability of the service for future releases. Typically, these reports do not contain personally identifiable information or only accompanying information. As part of these bug reports, we receive information about the device type and version, the device identifier, the time the error occurred, the features used, and the state of the application when the error occurred. We do not use this information for any purpose other than investigating and fixing bugs.

Jakie informacje są gromadzone
Po zainstalowaniu i zarejestrowaniu aplikacji Pepper na Twoim urządzeniu zbieramy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika podczas korzystania z niego. Ale jest to opcjonalne, wymagane są tylko pseudonimy, wiek i awatary.
Aplikacja Pepper umożliwia udostępnianie wiadomości tekstowych, zdjęć, zrzutów ekranu, filmów i innej komunikacji z innymi użytkownikami w aplikacji Pepper. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, Twoje informacje, zdjęcia, zrzuty ekranu, filmy i inne informacje będą przechowywane na naszych serwerach.
Ponadto, jeśli zdecydujesz się wysyłać wiadomości do innych użytkowników aplikacji Pepper, możemy również się zalogować. Możesz zdecydować o wysłaniu wiadomości tekstowej, zdjęcia, zrzutu ekranu, wideo lub innej komunikacji w aplikacji Pepper. Decydując się na udostępnienie tych informacji, powinieneś mieć świadomość, że nie możesz już kontrolować sposobu, w jaki wykorzystujesz i ujawniasz informacje (częściowo w zależności od twojego zachowania lub zachowania innych, którzy dzielą się z Tobą informacjami). Aplikacja Pepper nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie przesyłanych informacji.

Aplikacja Pepper zbiera również i gromadzi treści użytkownika (takie jak zdjęcia, zrzuty ekranu, komentarze i inne materiały), które tworzysz w serwisie. Twoje zdjęcia mogą być robione przez innych użytkowników w aplikacji Pepper, a jeśli korzystają z funkcji przechwytywania udostępnianych przez aplikację Pepper, mogą być przechowywane i używane w aplikacjach Pepper i usługach zewnętrznych. Możesz zmienić opcje udostępniania stron trzecich w ustawieniach aplikacji Pepper. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie korzystaj z tej usługi. W takim przypadku przekażemy Twoje dane bezpośrednio i bezpiecznie zewnętrznym sprzedawcom lub handlowcom, którzy będą gromadzić te informacje w celu przetworzenia i sfinalizowania zakupu. Aplikacja Pepper nie przetwarza ani nie przechowuje informacji o płatności. Możemy jednak przechowywać dodatkowe informacje o twoich zakupach w Usłudze, które mogą obejmować nazwę firmy, datę transakcji, godzinę i kwotę oraz inne informacje dotyczące zachowania. Jeśli usługa ulegnie awarii lub zawiesi się, zbieramy również informacje o raportowaniu błędów, abyśmy mogli zbadać błąd i poprawić stabilność usługi w przyszłych wersjach. Zazwyczaj raporty te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkownika lub jedynie informacje towarzyszące. W ramach tych raportów o błędach otrzymujemy informacje o typie i wersji urządzenia, identyfikatorze urządzenia, czasie wystąpienia błędu, używanych funkcjach i stanie aplikacji, kiedy wystąpił błąd. Nie wykorzystujemy tych informacji do celów innych niż badanie i naprawianie błędów.

When you use these services, we'll use photo metadata to give you some of the features, including precise Face Recognition, Filter, Profile Tags, and other customizations based on these basic features. Metadata refers to technical data associated with user content. Simply put, metadata is the data that describes the data. For example, metadata can describe location information and file creation time contained in a photo or other file, as well as a rough description of the characters in the photo and other content contained in the photo. Metadata is usually not used to identify a specific individual and it will be used to improve the service.

Podczas korzystania z tych usług wykorzystamy metadane zdjęcia, aby zapewnić niektóre funkcje, w tym precyzyjne rozpoznawanie twarzy, filtr, tagi profilu i inne dostosowania w oparciu o te podstawowe funkcje. Metadane odnoszą się do danych technicznych związanych z treściami użytkowników. Mówiąc najprościej, metadane to dane opisujące dane. Na przykład metadane mogą opisywać informacje o lokalizacji i czas tworzenia pliku zawarte na zdjęciu lub innym pliku, a także przybliżony opis znaków na zdjęciu i innych treści zawartych na zdjęciu. Metadane zwykle nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnej osoby i będą wykorzystywane do ulepszenia usługi.

Share your information
In addition to the normal use of the APP, we will not rent or sell your information to third parties without your consent.
We use or may disclose only your personal information, including: your information, and information sent by others.
This information is used for internal operations, including troubleshooting issues, data analysis, testing, research, service improvement, error detection, and prevention of fraud or prevention of other illegal activities. We may also collect your location to show you other users nearby.
We may contact you by email to inform you of new products, services or promotions offered by the Pepper app. Or provide you with notifications, alerts, and messages.

Your user profile
The information you enter into your user profile ("Personal Data") may be shared with your app contacts. You can control your profile and access and modify your profile from the Pepper app at any time. Your profile is available to other service users on the Pepper app who are in contact with you. In addition, unless you opt out (you can do this at any time in the Pepper app), other Pepper app users can discover your profile, including the display in your contact list, including your distance from other users.

Podziel się informacjami
Oprócz normalnego użytkowania APP, bez twojej zgody, nie będziemy wynająć lub sprzedać swoje dane osobom trzecim.

Możemy tylko wykorzystywać ani ujawniać swoje dane osobowe, w tym: danych, wysyłania informacji z innymi.
Informacje te są wykorzystywane do operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analiza danych, testów, badań, udoskonaleń usług, wykrywania błędów i zapobiegania oszustwom lub innej nielegalnej działalności profilaktyki. Możemy również zbierać swoją lokalizację, aby pokazać inne pobliskie użytkowników.
Możemy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadamiając aplikacje Pepper dostarczyć nowych produktów, usług i promocji. Lub dostarczyć powiadomienia, alarmy i wiadomości do Ciebie.

Twój profil użytkownika
Wpisać swój profil użytkownika ( „Dane osobowe”) informacje mogą być udostępniane kontaktu aplikacji. I zawsze można uzyskać dostęp i zmodyfikować swój profil z kontrolą aplikacji Pepper plików konfiguracyjnych. Twoje dane osobowe dostępne dla innych użytkowników aplikacji usługi Pepper skontaktować się wykorzystanie. Ponadto, jeśli nie zrezygnować (można zawsze wykonać tę aplikację Pepper praca), lub inni użytkownicy aplikacji Pepper może znaleźć swój profil, w tym listy kontaktów wyświetlacz, w tym od odległości od innych użytkowników.

Copyright and trademark
All content, design, text, graphics, images, logos, buttons, icons, interfaces, audio and video clips, and their selection and arrangement are the exclusive property of the company or their respective content providers and are protected by international copyright laws. And other applicable laws and regulations. All trademarks, service marks and trade names (collectively referred to as "marks") used on our App or Services are owned by the Company.

Prawo autorskie i znak towarowy
Cała zawartość, projekt, tekst, grafika, obrazy, logo, przyciski, ikony, interfejsy, klipy audio i wideo oraz ich wybór i układ są wyłączną własnością firmy lub ich odpowiednich dostawców treści i są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie. Oraz inne obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze. Wszystkie znaki handlowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (zwane łącznie „znakami”) używane w naszej aplikacji lub usługach są własnością firmy.

Data access and deletion
You can control the information you choose to share with us at any time. To do this, you can change the settings in your app. Alternatively, you can completely remove the service from your app.
You can delete the data at any time. If you ask us to delete your account, we will do our best to remove your data from the server.
Any personally identifiable information you send with other users through the app, as well as the materials and photos you fill out, can be viewed by others. So please be careful with the information for theft. The Pepper app is not responsible for the use or misuse of any information resulting from your disclosure.

Change Notification
We reserve the right to change this Privacy Policy at our sole discretion. You can view our Privacy Policy Updates at any time via the links on our website. You agree to accept the Electronic Communications and/or publish the revised Privacy Policy on the Pepper App Site, and you agree that such electronic communications or postings constitute a Privacy Policy Notice. We reserve the right to modify this policy at any time, so please check it regularly.

If we make material changes to this policy, we will notify you by posting a revised Privacy Policy on our website or by notice or legal request. You agree to periodically review your privacy policy to understand any changes. You agree that we will continue to use the revised Privacy Policy or post a notice on our website, which means that you accept the revised Privacy Policy. If you do not agree to the terms of the Privacy Policy, you should not use this service.

Dostęp do danych i usuwanie
W każdej chwili możesz kontrolować informacje, które chcesz nam udostępnić. Aby to zrobić, możesz zmienić ustawienia w swojej aplikacji. Możesz też całkowicie usunąć usługę z aplikacji.
Możesz usunąć dane w dowolnym momencie. Jeśli poprosisz nas o usunięcie twojego konta, dołożymy wszelkich starań, aby usunąć twoje dane z serwera.
Wszelkie dane osobowe, które wysyłasz wraz z innymi użytkownikami za pośrednictwem aplikacji, a także materiały i zdjęcia, które wypełniasz, mogą być przeglądane przez innych. Proszę więc uważać na informacje dotyczące kradzieży. Aplikacja Pepper nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji wynikających z ujawnienia.

Zmień powiadomienie
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności według własnego uznania. Możesz przeglądać nasze aktualizacje Polityki prywatności w dowolnym momencie za pomocą linków na naszej stronie internetowej. Zgadzasz się zaakceptować komunikację elektroniczną i / lub opublikować zmienioną Politykę prywatności na stronie aplikacji Pepper i zgadzasz się, że taka komunikacja elektroniczna lub posty stanowią Powiadomienie o polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym momencie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie.

Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej polityce, powiadomimy Cię, publikując zmienioną Politykę prywatności na naszej stronie internetowej lub w drodze powiadomienia lub wniosku prawnego. Zgadzasz się okresowo sprawdzać swoją politykę prywatności, aby zrozumieć wszelkie zmiany. Zgadzasz się, że będziemy nadal korzystać ze zmienionej Polityki prywatności lub opublikować powiadomienie na naszej stronie internetowej, co oznacza, że akceptujesz zmienioną Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami Polityki prywatności, nie powinieneś korzystać z tej usługi.